Om Folkets Hus Landsforbund (FHL)

FHL er en interesse- og medlemsorganisasjon for folkets hus og samfunnshus i Norge, og forvalter låneinstitusjonen Folkets Hus Fond.

De første Folkets Hus ble reist for mer enn 100 år siden fordi arbeiderbevegelsen manglet lokaler til møter og til kulturell og sosial virksomhet, og til kontorer for fagforeninger og for nye arbeideraviser.

I løpet av vel 100 år er det bygd et stort antall Folkets Hus. I årenes løp er noen av dem lagt ned, solgt eller gjort om til vel-hus og bygdehus. Blant dagens vel 100 medlemshus i FHL finner vi en rik flora av forsamlingslokaler med ulike eier- og bruksforhold. I en del Hus er arbeiderbevegelsen kun minoritetseier. Samarbeid med andre frivillige organisasjoner eller med en kommune er ikke uvanlig.

FHL ble stiftet på et konstituerende møte i Oslo den 15. og 16. februar 1947. Her møtte 77 representanter for like mange Folkets Hus.

Hva kan FHL tilby?

Formålsparagrafen i FHLs vedtekter slår fast at Folkets Hus Landsforbund har til formål:

a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foretak hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for å skaffe samlingslokaler.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

c) å ivareta medlemsorganisasjonenes fellesinteresser overfor offentlige myndigheter.

FHL tilbyr rådgivning, opplæring, konferanser og et fellesskap for alle som er engasjert i Folket Hus-kulturen.

FHL tilbyr rimelige lån gjennom Folkets Hus Fond.

Folkets Hus Fond

Da LO opprettet Folkets Hus Fond i 1910, var støtte til arbeiderbevegelsens egne forsamlingslokaler formålet, forutsatt at det forelå lokale initiativ og en viss evne til selv å stable midler og annen innsats på beina.

Dette fondet forvaltes i dag av Folkets Hus Landsforbund. Medlemsorganisasjonene kan søke om rimelige lån i fondet.

Organisasjonen

FHL har kontor i Folkets Hus i Oslo og ledes av et forbundsstyre på sju medlemmer. Fire av medlemmene oppnevnes av LO. Dette fordi LO er den største eieren av Folkets Hus Landsforbund. Tre av styremedlemmene velges på landsmøtet som avholdes hvert fjerde år.

Styreleder i FHL er Ellen Stensrud. Daglig leder i FHL er Morten Berntsen.

Landsmøtet

Landsforbundets høyeste myndighet er landsmøtet som trer sammen hvert 4. år.

Landsforbundet dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert medlemshus. Ønsker noen å sende flere representanter, dekkes utgiftene til disse i sin helhet av vedkommende medlemshus.

 

Les Fri Fagbevegelse:

Artikkelserie i Fri Fagbevegelse om Folkets Hus

.

Søk:

Landsmøte 2021:

Landsmøtet 2021 skal avvikles i Oslo Kongressenter Folkets Hus fra 25. til 27. august.

 

 

 

 

 

 

 

Konferanser:

Dato og sted for regionkonferanse i 2018 er ennå ikke fastsatt.