Folkets Hus Fond

§ 1.
Fondets formål er å gi langsiktig finansiering til møte-, kontor- og samlingslokaler knyttet til arbeiderbevegelsens organisasjoner. Fondet skal også gi bidrag til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen, samt til utsmykking av lokaler. Lån kan bare ytes til medlemsorganisasjonene i Folkets Hus Landsforbund.

§ 2.
Søknad om lån sendes Folkets Hus Landsforbund, som behandler søknaden og innstiller overfor Fondets styre. Fondets styre er LOs Sekretariat. LOs Sekretariat kan delegere avgjørelsesmyndighet til styret i Folkets Hus Landsforbund.

§ 3.
Alle lån gis som førsteprioritets pantelån. Renter og avdrag skal betales til Folkets Hus Fond slik det er avtalt i lånekontrakten. Avdragstiden vurderes i hver enkelt lånesak. Betales ikke renter og avdrag til forfallsdag, kan lånet sies opp til innfrielse straks. Det samme gjelder dersom lånetageren melder seg ut av Folkets Hus Landsforbund, eller når arbeiderbevegelsens organisasjoner ikke lenger er med.

§ 4.
Fondets verdipapirer skal oppbevares på betryggende måte. De av Fondets midler som ikke er utlånt, skal til enhver tid plasseres som bestemt i Landsorganisasjonens vedtekter § 12 pkt. 2. De samme som har prokura for Landsorganisasjonen har prokura for Folkets Hus Fond.

§5
Regnskapene skal revideres av LOs revisor etter bestemmelser i LOs vedtekter. Avsluttet regnskap med revisjonserklæring forelegges styret i Folkets Hus Landsforbund til orientering. Godkjennelse og ansvarsfrihet gis av Landsorganisasjonen i Norge.

§6
Forslag på endring av disse vedtektene kan fremmes på ordinært landsmøte i Folkets Hus Landsforbund, og avgjøres med allminnelig flertall, og forelegges LOs Sekretariat til godkjenning.

§7
Disse vedtektene er vedtatt på FHLs landsmøte 12. oktober 2017. Endringene trer i kraft fra den dato de blir godkjent av LO.