Folkets Hus Landsforbund – vedtekter

Vedtatt på landsmøtet i 2017.

§ 1 Formål
Folkets Hus Landsforbund har til formål:
a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foretak hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for å skaffe samlingslokaler.
b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.
c) å ivareta medlemsorganisasjonenes fellesinteresser overfor offentlige myndigheter.

§ 2 Medlemskap
Foretak som driver Folkets Hus eller andre samlingslokaler, og hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner er helt eller delvis med, kan etter søknad opptas i Landsforbundet.
Medlemmer må følge landsforbundets vedtekter.
Lokale vedtekter skal følge søknad om medlemskap.
Nye medlemmer betaler en engangs registreringsavgift på kr. 1.000,-

§ 3 Landsmøtet
a) Landsforbundets høyeste myndighet er Landsmøtet, som trer sammen hvert 4. år.
b) Landsmøtet innkalles med minst 6 måneders varsel. Dagsorden med innkomne forslag sendes ut 1 måned før landsmøtet.
c) Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må sendes landsforbundets styre senest 3 måneder før landsmøtet. Styret og alle medlemsorganisasjoner som har mer enn 6 måneders medlemskap før landsmøtet, har rett til å framsette forslag.
d) Medlemshus med mer enn 6 måneders medlemskap kan møte med en delegat med stemmerett. I tillegg kan de møte med flere representanter. Disse har talerett, men ikke stemmerett. Utgiftene til landsmøtedeltakelse for tilleggsrepresentantene dekkes i sin helhet av vedkommende medlemsorganisasjon/-hus.
e) Medlemmer med mindre enn 6 måneders medlemskap kan møte med en representant, som har talerett, men ikke stemmerett.
f) Landsforbundet dekker reise- og oppholdsutgifter for 1 – en – delegat fra hvert medlemshus.
g) Styrets medlemmer og forbundssekretæren deltar på landsmøtet. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker, unntatt spørsmål som gjelder beretning og regnskap.
h) Landsmøtet vedtar dagsorden, forretningsorden og behandler beretning, regnskap og innkomne forslag (herunder vedtektsendringer). Alle saker legges fram med styrets innstilling.
i) Landsmøtet skal foreta valg av det antall styremedlemmer som er fastsatt i § 4.
j) Til å forberede og innstille i saken valg, velger landsmøtet en valgkomite på 3 medlemmer.

§ 4 Ekstraordinært landsmøte
a) Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en tredjedel av medlemsorganisasjonene skriftlig forlanger det.
b) Ekstraordinært landsmøtet innkalles med 1 måneds varsel, og kan bare behandle den eller de saker som er årsak til at møtet er innkalt.

§ 5 Styret
Styret består av 7 medlemmer. 4 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Landsorganisasjonen i Norge, og 3 medlemmer med varamedlemmer velges av landsmøtet.
Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Styret holder møte så ofte virksomheten gjør det nødvendig og for øvrig når minst 3 styremedlemmer forlanger det. Styret skal lede forbundets virksomhet i tråd med forbundets vedtekter og landsmøtets vedtak. Styret behandler saker til Folkets Hus Fond og innstiller til fondets styre.
Styret iverksetter skoleringstiltak for tillitsvalgte og ansatte knyttet til medlemsorganisasjonenes virksomhet, og arrangerer landskonferanser.

§ 6 Administrasjon
Landsforbundets administrasjon er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge.
Forbundssekretæren ansettes av LO etter innstilling fra styret, og er i det daglige underlagt leder av økonomiavdelingen i LO.

Forbundssekretæren er daglig leder i Folkets Hus Landsforbund og skal forberede styremøter, landskonferanser og landsmøter.

Forbundssekretæren skal holde kontakten med medlemshusene, gi råd og veiledning av organisatorisk art, iverksette opplæringstiltak og formidle konsulenthjelp i saker av juridisk, byggeteknisk og finansiell karakter, og følge opp vedtatte virksomhetsplaner.

§ 7 Folkets Hus Fond
Folkets Hus Landsforbund forvalter Folkets Hus Fond i samsvar med fondets vedtekter og vedtak i LOs Sekretariat.

§ 8
Endring av disse vedtektene kan skje på ordinært landsmøte med 2/3 flertall og må godkjennes av LO.

§ 9 Oppløsning
For å oppløse Folkets Hus Landsforbund kreves to tredjedels flertall på ordinært landsmøte. Folkets Hus Landsforbunds midler skal i tilfelle oppløsning, tilfalle Landsorganisasjonen i Norge.

§ 10 Vedtektenes gyldighet
Disse vedtektene er vedtatt på FHLs landsmøte 12. oktober 2017. Endringer trer i kraft fra den dato de blir godkjent av LO. Samtidig oppheves vedtektene vedtatt på forbundets landsmøte 12. oktober 2017 og godkjent av LOs Sekretariat i møte 10. desember 2017.