MØNSTERVEDTEKTER
for folkets hus, samfunnshus og økonomiske fellesorganisasjoner som er medlemmer i Folkets Hus Landsforbund.

Husene har ulik eierform, og det enkelte hus er ansvarlig for å tilpasse sine vedtekter til gjeldende eierform.

 1. Foretaksnavn
  ………………………… SA, heretter kalt foretaket, er et (her angis hvilken eierform foretaket har). Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
 2. Forretningssted
  Foretaket har sitt forretningskontor i ……………….kommune.
 3. Virksomhet og formål
  Foretaket skal drive (nærings)virksomhet innen møte-, kontor, forretnings- og samlingslokaler. Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som leverandør av ovennevnte lokaler.
 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent (…hvis aktuelt)
  (Dette er utformet for SA, husene med annen eierform må tilpasse teksten)
  Hvert medlem/organisasjon skal betale kr ……… i andelsinnskudd. Beløpet innbetales på foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd. Andelene kan ikke omsettes.Andeler kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.
  Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis.
  Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
 5. Anvendelse av årsoverskuddet
  Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar.
  (For SA vises det til samvirkeforetaksloven §§ 26–30.)
 6. Styre og daglig leder
  1. Styre
  Foretaket ledes av et styre med 3 til 7 medlemmer med like mange varamedlemmer.
  Styreleder og styremedlemmene velges av årsmøtet.
  Styreleder velges hvert år, valgperioden for styremedlemmer er to år. Det innordnes slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg samtidig.
  Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med vedtektene og lovverket.
  Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.2. Daglig leder
  Dersom foretaket skal ha daglig leder ansettes denne av styret. Vedkommende deltar på styremøtene uten stemmerett, og kan ikke ha styreverv.
 7. Årsmøtet
  Ordinært årsmøte:
  Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.
  Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni måned.
  Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ..….. uker før årsmøtet.
  Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetning.
  4. Årsregnskap.
  5. Disponering av årsoverskuddet
  6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
  7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret.
  8. Valg i henhold til vedtektenes bestemmelser
  9. Valg av revisor
  10. Valg av valgkomité
  11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.Vedtak i årsmøtet fattes med alminnelig flertall.
  Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. (For SA vises det til samvirkeforetaksloven § 54 (2)).
  I protokollen fra årsmøtet skal det tas inn oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt.Ekstraordinært årsmøte:
  Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 8 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.
 8. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen
  Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av to påfølgende årsmøter. Ved oppløsning har foretakets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd og eventuelt innestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
  Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.
  Gjenværende midler utover dette skal gå til forvaltning av Folkets Hus Landsforbund, inntil en ny organisasjon i henhold til § 3 i vedtatte bestemmelser blir dannet. Da overtar dette samvirkeforetak aktiva og passiva.
 9. Voldgift
  Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, bringes saken inn for Folkets Hus Landsforbund for avgjørelse.
 10. Disse vedtektene er vedtatt på ……………….(husets navn) sitt årsmøte ……., i 20….
  Vedtektsendringer må godkjennes av forbundsstyret i Folkets Hus Landsforbund.